M.KARAM
Director Binders
Phone : +33 1 47 95 97 10
mail@nascofrance.com
M.EZZAHER
Senior Claims Advisor
Phone : +33 1 47 95 97 44
mail@nascofrance.com
H.KADERBHAI
Retro Manager
Phone : +33 1 47 95 97 30
mail@nascofrance.com
L.HADDAD
Binders & Facilities Team Leader
Phone : +33 1 47 95 97 07
mail@nascofrance.com
P.Younes
Senior Underwriter
Phone : +33 1 47 95 98 93
Phone : +961 1 616 221 ext:9893
mail@nascofrance.com